Onze aanpak

Inhoudstafel

Doelstellingen

 1. Wij streven ernaar dat onze patiënten voor alle diagnoses en behandelingen in één ziekenhuis terecht kunnen.  Daartoe voorzien we een volledig gamma van medische zorgen met adequate medische bestaffing en infrastructuur 
 2. Wij betrekken alle vereiste medische disciplines (gynaecologie, oncologie, radiotherapie, heelkunde,...) en volgen dus een multidisciplinaire aanpak. Elk patiëntdossier wordt door alle betrokken artsen tezamen besproken. Dat doen we in onze wekelijkse multidisciplinaire overlegmomenten.
 3. Wij volgen strikt wetenschappelijke principes bij het uitwerken van behandelingsprotocols en richtlijnen.
 4. Wij zorgen voor een optimale psychosociale begeleiding van onze patiënten.
 5. Wij hechten veel belang aan een goede communicatie en informatieoverdracht naar onze patiënten
 6. Wij documenteren de behandeling en de resultaten voor al onze patiënten (anoniem) in een erkend register, waardoor een optimale kwaliteitscontrole wordt gegarandeerd.
 7. Wij stimuleren wetenschappelijk onderzoek en nemen deel aan wetenschappelijke studies
 8. Wij besteden aandacht aan een permanente  bijscholing en opleiding van onze artsen en verpleegkundigen

Multidisciplinaire benadernig

De volgende medische disciplines zijn actief betrokken in de werking van de OLV Borstkliniek.:

 • Gynaecologie
 • Medische oncologie
 • Medische beeldvorming
 • Radiotherapie
 • Pathologische ontleedkunde
 • Nucleaire geneeskunde
 • Fysische revalidatie

Naast een arts is binnen elke discipline minstens één borstreferentieverpleegkundige betrokken in de werking van de Borstkliniek. Zij fungeren elk binnen hun eigen afdeling als vertouwensfiguur voor patiënten en collega's en als tussenschakel tussen de verschillende hulpverleners.

Stafvergaderingen

Elke donderdagmiddag vergadert het team van de OLV Borstkliniek. De staf wordt bijgewoond door alle betrokken artsen (anatomopatholoog, radioloog, chirurg, gynaecoloog, plastisch chirurg, medisch oncoloog en radiotherapeut ), de klinisch psychoog, de borst- en sociaal verpleegkundige en de datamanager. Ook huisartsen en borstreferentieverpleegkundigen kunnen deze vergadering bijwonen.

Tijdens deze vergadering wordt elke nieuwe patiënt (zowel voor als na de operatie) besproken. Ook diagnostische en therapeutische probemen van patiënten in opvolging komen aan bod. Elk therapievoorstel moet ondersteund worden door het volledig team van de Borstkliniek; bij geloven in de enorme meerwaarde van een goed onderbouwd multidisciplinair advies. In de besluitvorming wordt niet alleen de strikte medische elementen weerhouden maar ook de volledige psychosociale context van de patiënt.

Kwaliteitslabel OLV Borstkliniek

De OLV Borstkliniek is officieel erkend als “Coördinerende Borstkliniek” en voldoet daarvoor aan de kwaliteitsnormen die werden opgelegd door de Belgische overheid.

Internationaal onderzoek toont aan dat een gespecialiseerde borstkliniek goede genezings- en overlevingskansen van de patiënt voorziet en zorgt voor een betere levenskwaliteit. De OLV Borstkliniek streeft dan ook naar een zorg van uiterst hoge kwaliteit door, naast de Belgische erkenning, eveneens een Europese erkenning te behalen.

Zo behaalde de OLV Borstkliniek in de zomer van 2015 de Eusoma-accreditatie.  Eusoma is de Europese vereniging van borstkankerspecialisten. In 2000 publiceerden zij het artikel “Requirements of a specialist breast unit”, dat de normen vertegenwoordigd voor het vormen van hoogwaardige borstklinieken in heel Europa. Op basis van de veranderingen in organisatie en zorg van de voorbije 5 jaar, werd in februari 2020 nog een update van dit artikel gepubliceerd.

Jaarlijks ontvangt de OLV Borstkliniek een audit met externe specialisten, die nagaan of dergelijke normen worden gehanteerd.

Dr. Heidi Roelstraete
Wij hebben vrijwillig gekozen om voor het certificaat van Eusoma te gaan, omdat het perfect past in ons streven om steeds beter te worden en voor een optimale kwaliteit van patiëntenzorg te gaan. Het contact met andere Europese experten houdt ons alert. Wij streven ernaar om voorop te blijven lopen.
DOKTER HEIDI ROELSTRAETE, MEDISCH COÖRDINATOR VAN DE OLV BORSTKLINIEK

De OLV Borstkliniek is ook lid van het “Breast Centres Network, een programma van de “European School of Oncology” met 4 belangrijke objectieven:

 • een actieve rol spelen in het voorstellen en valideren van 'guidelines' voor de behandeling van borstkanker
 • het stimuleren van opleidingsinitiatieven en academische uitwisseling tussen borstklinieken om wetenschappelijke updates over onderzoek naar borstkanker te verzekeren
 • een bijdrage leveren aan het standaardiseren van de behandeling van borstkanker volgens de Europese 'guidelines' tussen de deelnemende borstklinieken
 • informatie verstrekken aan patiënten en hun zorgverleners zodat ze kwaliteitsvolle borstklinieken kunnen identificeren

Met het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals” (VIP²wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van publicatie van de gemeten kwaliteitsindicatoren bij de deelnemende ziekenhuizen. Het OLV Ziekenhuis neemt hier vrijwillig aan deel en behaalt voor deze kwaliteitsindicatoren goede tot zeer goede resultaten.

Naast erkenningen en externe projecten, staat de OLV Borstkliniek erop de zorgkwaliteit en de interne processen ook zelf te monitoren. Hiervoor werden en worden verschillende zorgpaden ontwikkeld zodat de focus nog meer op de patiënt komt te liggen. Zorgpaden creëren een cultuur van continue verbetering en dankzij een eigen ontworpen database kan er zo systematisch meer feedback (cijfers, metingen) over de zorgprocessen worden geleverd.