Praktisch verloop

Inhoudstafel

De eerste bestralingsessies

Bij uw eerste bezoek:

  • Inschrijven aan het Onthaal van het ziekenhuis
  • Daarna meldt u zich aan bij het secretariaat van de afdeling Radiotherapie-oncologie. 

De behandeling start met een raadpleging bij de radiotherapeut-oncoloog. Hij bekijkt uw medische gegevens, onderzoekt u en stelt uw behandelschema op. Op basis hiervan wordt er een behandelingsplan opgemaakt, altijd na overleg met uw chirurg, uw medisch oncoloog, …

Nadat de arts u ingelicht heeft over de diagnose en de te volgen behandeling, legt het secretariaat uw afspraken vast voor de voorbereiding. U krijgt hier ook alle praktische informatie (parkeerkaarten, betalingen, vervoerkosten, ...).  De secretaresse maakt vervolgens een doorlopend nummer aan, dat gebruikt wordt gedurende de volledige behandeling. Voortaan hoeft u zich niet meer elke dag te melden bij de algemene inschrijvingen, maar kan u zich rechtstreeks begeven naar de bestralingsafdeling.

Betalingen-parkeren-vervoerskosten

Betaling. Bestraling wordt ten laste genomen van de mutualiteit. Wel wordt er een raadpleging aangerekend op de dag van de voorbereidingen (simulatie), op de laatste dag van de behandeling en wanneer er tijdens de behandeling een extra simulatie (of aantekening) gebeurt. De tussentijdse controlebezoeken bij uw radiotherapeut zijn inbegrepen in de behandeling.

Gratis parkeren. Op de dag van de simulatie geeft de sociaal verpleegkundige u een ticket en de nodige informatie om hiermee tijdens uw bestralingstraject gratis te parkeren. Als uw gratis uitrijticket vervallen zou zijn vooraleer uw bestralingstraject is afgelopen, richt u dan tot de sociaal verpleegkundige.

Vervoerkosten. Op de laatste dag van uw radiotherapie geeft het secretariaat Radiotherapie-Oncologie u een vervoersattest mee voor uw vervoersvergoeding. U kleeft hierop een vignet van de mutualiteit en bezorgt het document aan uw ziekenfonds.Op dit formulier staan alle data genoteerd waarop u bestraling gekregen hebt alsook de datum van de eerste raadpleging. Met dit ingevulde formulier betaalt het ziekenfonds u een gedeelte (0.25 cent/km) van de vervoerskosten terug. Ook tijdens de opvolgingsperiode heeft u recht op deze tussenkomst. Dit vanaf de laatste dag van uw bestraling tot 2 jaar erna.
Als u met een vervoersdienst komt, zijn er verschillende mogelijkheden van terugbetaling. U bevraagt zich hiervoor best bij de sociaal verpleegkundige.

De voorbereidings- of simulatiesessie

Gesprek met de sociaal verpleegkundige

Vóór de simulatie is een gesprek voorzien met de sociaal verpleegkundige. Zij geeft u en uw familie duidelijke en concrete informatie over verloop, duur en bijwerkingen van de radiotherapie.
Zij informeert u en uw naaste(n) ook over de verschillende vervoersmogelijkheden; bijvoorbeeld vrijwilligersvervoer, taxivervoer of ziekenwagen. Er wordt gezocht naar de goedkoopste manier om u dagelijks te verplaatsen naar de bestralingsafdeling.
Ook kan u bij haar terecht voor persoonlijke, familiale, financiële, administratieve en praktische problemen als gevolg van uw ziekte en behandeling. Zij kan u helpen bij het inschakelen van thuisverzorging, gezinshulp, poetshulp, … 
Ook kan zij u informatie bezorgen over de terugbetaling van vervoerskosten, prothesen en pruiken, sociale voorzieningen, planning van de herstelkuur, revalidatie na uw behandeling, ... Hoe vroeger u financiële moeilijkheden signaleert, hoe groter de kans dat u geholpen wordt. De Vlaamse Liga tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker zijn mogelijke steunverleners.

Wanneer u tijdens de behandeling nood hebt aan een gesprek, laat dit gerust weten aan de sociaal verpleegkundige. Psychosociale ondersteuning speelt in het voordeel van het herstel en maakt de last van de therapie minder zwaar om dragen. De sociaal verpleegkundige bevindt zich in blok F.

De simulatie

De simulatie is de voorbereiding tot de effectieve bestraling. Voordat de behandeling begint, moet de radiotherapeut het doelgebied bepalen. Het bepalen van het te bestralen gebied gebeurt op een simulator (= omgevormd CT toestel). Hiermee worden röntgenbeelden gemaakt waarop het doelgebied van de bestraling kan worden aangetekend. Op het toestel zit eveneens een lichtbron waarmee de omtrek van het te bestralen gebied op de huid kan worden geprojecteerd, zodat het bestralingsveld kan worden gemarkeerd. Tevens worden ook de gegevens verzameld die noodzakelijk zijn om de bestralingsdosis te berekenen. Hiermee kan men het gebied dat moet bestraald worden, onderscheiden van de gezonde weefsels.

Indien u nuchter dient te zijn voor deze voorbereiding wordt u dit tijdig meegedeeld op het secretariaat na de consultatie met de radiotherapeut. Indien u in het verleden reeds allergisch heeft gereageerd op contraststof en/of nierproblemen heeft, moet u dit zeker vermelden.

Sommige voorbereidingen moeten door hun complexiteit in 2 tijden gebeuren namelijk de pré-simulatie en de post-planning.

De simulatiesessie verloop als volgt:

  • Er wordt u gevraagd zich uit te kleden ter hoogte van de te bestralen zone. Nadien installeert de verpleegkundige u op de simulatietafel (buik- of ruglig). Zorg ervoor dat u ontspannen en gemakkelijk ligt. Tijdens de bestraling moet u op dezelfde wijze liggen, hiervoor maken we soms gebruik van hulpstukken die bevestigd worden aan de tafel.
  • De radiotherapeut bakent met behulp van de simulator het precieze bestralingsveld af. Er worden één of meerdere bestralingslijnen aangeduid op uw huid.
  • Het bestralingsveld wordt op de huid aangetekend met inktlijnen. Houd er rekening mee dat deze inkt vlekken kan nalaten op uw kleding. Wij raden u aan om, indien mogelijk, tijdens uw behandeling donkere onderkleding te dragen. De markeringen moeten tijdens de volledige duur van de behandeling op het lichaam blijven. Uiteraard kunnen wij deze markeringen bijtekenen tijdens het verloop van de behandeling.
  • Na de simulatie worden ook de afspraken voor de bestraling vastgelegd.
  • De simulatie zal een 45-tal minuten in beslag nemen.

Voordat de bestraling kan beginnen, bepaalt de arts aan de hand van de gegevens van de simulator het bestralingsvolume. Nadien wordt door de fysicus en/of dosimetrist een dosimetrie planning opgemaakt. Hierbij wordt zorgvuldig berekend met welke velden u wordt bestraald, hoe lang de bestraling per keer zal duren, ...

Afhankelijk van het soort bestraling dat u krijgt, kan de werkduur om de dosimetrieplanning te maken, variëren. Daarom kan u pas een aantal dagen na de voorbereiding daadwerkelijk starten met uw behandeling.

De bestralingsessies

Op de dienst radiotherapie-oncologie staan vier bestralingstoestellen opgesteld in aparte ruimten. De verschillen tussen de toestellen zijn van technische aard en laten ons toe de radiotherapiebehandelingen individueel te optimaliseren

Men kan twee soorten stralen opwekken:

  • fotonen (= hebben een diep indringend vermogen)
  • elektronen (= hebben een oppervlakkige werking)

Deze bestralingstoestellen worden op regelmatige basis onderworpen aan technische controles.

Radiotherapie is in volle ontwikkeling; er worden steeds nieuwe technieken en nieuwe toestellen ontwikkeld. Uw radiotherapeut weet wat voor u de meest geschikte techniek is.

De eerste bestraling duurt gemiddeld wat langer dan de volgende bestralingen daar bijkomende controles dienen uitgevoerd te worden.

Hoe verloopt een bestralingsessie?

Wanneer u langskomt voor bestraling, hoeft u zich niet telkens in te schrijven en aan te melden op het secretariaat. U neemt plaats in de toegewezen wachtkamer in blok F-1, waar de verpleegkundige u komt halen. Het nummer van de wachtzaal staat genoteerd op uw afsprakenkaartje, alsook het telefoonnummer van de verpleegkundigen die instaan voor uw bestraling.

De verpleegkundige geeft u een kamerjas met nummer die u toegewezen wordt gedurende de hele periode van uw behandeling.

Er wordt verwacht dat u steeds uw naam en geboortedatum zegt aan de verpleegkundige.

Vervolgens begeleiden de verpleegkundigen u naar het bestralingstoestel. Daar helpen zij u de correcte houding aan te nemen (identieke houding als tijdens de simulatie). Het lasersysteem in de bestralingsruimte projecteert strakke lijnen op uw lichaam. Aan de hand van deze lijnen kunnen de verpleegkundigen u steeds in dezelfde houding leggen. Het is van groot belang dat u tijdens de bestraling ontspannen blijft liggen en niet probeert te bewegen. U hoeft uiteraard tijdens de bestraling uw adem niet in te houden, tenzij u dit gevraagd wordt.

Zodra u op het bestralingstoestelgoed gepositioneerd bent, verlaten de verpleegkundigen de bestralingskamer. De stralen zijn onzichtbaar, reukloos en niet te voelen. U hoort enkel een licht gezoem.

Het bestralingstoestel wordt bediend vanuit de nabijgelegen bedieningsruimte. Het kan een angstig idee zijn dat u enkele minuten alleen in de bestralingsruimte moet blijven. Als u daar last van heeft, bespreek dit zo nodig voor de behandeling met de verpleegkundigen zodat zij met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Om de gezonde organen zoveel mogelijk tegen de bestraling te beschermen worden in de bestralingskop van het toestel metalen blokjes, gedeeltelijk, voor de bestralingsbundel geschoven. Zij houden bestraling op vooraf bepaalde plaatsen tegen.

Elk toestel is voorzien van een camera waarmee men u tijdens de bestralingssessies kan observeren. Daardoor kan, indien nodig, de bestraling elk moment onderbroken worden. De bestraling zelf duurt slechts een paar minuten. U ligt gemiddeld 10 minuten op de behandelingstafel. Afhankelijk van de gebruikte techniek kan dit oplopen tot 25 minuten. U wordt hierover op voorhand ingelicht door de verpleegkundigen.

Wanneer de bestralingsdosis gegeven is, slaat het toestel automatisch af en zal de verpleegkundige opnieuw de bestralingsruimte betreden. Na de volledige bestraling mag u de ruimte verlaten. Op dat ogenblik is er geen straling meer aanwezig en is er geen blootstelling aan straling voor u en uw omgeving. U wordt niet radioactief door de bestraling. Er komt ook geen straling in bijvoorbeeld zweet, urine, ontlasting of sperma; u kan dus uw sociale contacten onderhouden. Het bestralingstoestel staat in een speciale ruimte met dikke wanden, zodat de straling niet buiten het vertrek komt.

Van sessie naar sessie

Afspraken voor bestraling en controles
De afspraken voor bestraling worden door de verpleegkundige wekelijks genoteerd op uw afsprakenkaartje dat in uw bezit blijft. In geval van nood kunnen afspraken herzien worden.
Zodra de bestraling begonnen is, is het best ze niet te onderbreken. Het is belangrijk dat u geen afspraak mist omwille van vervoer of andere problemen. Ook als u zich niet goed voelt, is het belangrijk toch naar de bestralingsafdeling te komen. Contacteer steeds de afdeling indien er enige reden zou zijn om uw bestraling te annuleren.

Medische opvolging tijdens radiotherapie
Tijdens uw behandeling wordt u wekelijks of om de veertien dagen door een radiotherapeut geconsulteerd. Tijdens deze raadplegingen controleert uw arts uw medische toestand en worden de bijwerkingen van de bestraling nauwkeurig opgevolgd.
Het spreekt vanzelf dat u bij dringende problemen, ook tussen de geplande raadplegingen, uw arts of een collega-arts kunt raadplegen. De verpleegkundige zal u hiervoor verwijzen naar de correcte wachtzaal.

Wachttijden
Het is mogelijk dat u moet wachten voor uw bestralingssessie of een raadpleging. Wij doen er alles aan om deze wachttijd te beperken. Vertragingen zijn vaak te wijten aan spoedgevallen of technische aspecten. Het team doet al het nodige om u op de hoogte te houden van de oorzaak en de duur van de wachttijd. Aarzel niet om uitleg te vragen bij lange wachttijden

De laatste sessie van uw behandelingsplan

Aan het einde van de laatste bestralingssessie wordt een controle gepland bij uw bestralingsarts. Deze zal nakijken of de bestralingsbehandeling goed is verlopen. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan eventuele huidreacties en de behandeling ervan.

U meldt zich nadien aan op het secretariaat waar verdere afspraken voor onderzoeken en  raadplegingen worden vastgelegd. Meestal volgt een zestal weken na het einde van de bestraling een raadpleging. Bij hevige huidreacties zal een controle raadpleging op een vroegere datum afgesproken worden. Voor deze consultaties moet u zich eerst aanmelden bij de dienst inschrijvingen gezien uw doorlopend nummer werd stopgezet. Nadien gaat u regelmatig op controle bij uw behandelend(e) arts(en). Alle afspraken zullen gemaakt worden op het secretariaat van de afdeling Radiotherapie.

Het is ook van groot belang dat u de huidmarkeringen na uw therapie niet probeert af te schrobben. De markeringen vervagen mits zachte verzorging vanzelf. De huid blijft na de bestraling nog gevoelig, dus u dient uw huid tijdens de eerste dagen na de behandeling nog steeds op dezelfde manier te verzorgen als tijdens de bestraling.

Op het einde van de radiotherapie ziet U de borstverpleegkundige terug om het hele behandelingstraject te evalueren. Ook nadien kan U bij haar terecht voor vragen allerhande.