OPAt infuus

Nicolas Zaman, apotheker OLV Ziekenhuis: “Bacteriële infecties kunnen soms dermate ernstig zijn, dat een hospitalisatie van de betrokken patiënt is aangewezen. Hoewel de meest acute zorgen op een relatief korte termijn kunnen worden verleend, is bij sommige infecties een wekenlange intraveneuze behandeling nodig om de bacterie te bestrijden. In plaats van de patiënt dan gedurende die lange periode in het ziekenhuis op te nemen, onderzoeken we of de therapie, na de opstart in het ziekenhuis, op een veilige manier thuis kan verdergezet worden; in de vertrouwde omgeving van de patiënt. In vaktermen noemen we dat OPAT; de afkorting van Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy”.

Hans de Beenhouwer, microbioloog: “Of thuistherapie haalbaar is, wordt grondig bekeken in multidisciplinair overleg. Samen met alle artsen die bij de behandeling van de patiënt zijn betrokken, en met de ziekenhuisapotheker gaan we na of de patiënt daarvoor in aanmerking komt. Hiervoor maken we vanuit het OLV Ziekenhuis dan concrete afspraken met de eerstelijnszorg. Want intraveneuze thuistherapie vereist ook van de thuisverpleegkundige een welbepaalde expertise. De voortzetting van de antimicrobiële therapie thuis moet immers even doeltreffend, efficiënt en veilig gebeuren als in het ziekenhuis.”

Kathy Van Hecke, hoofdapotheker OLV Ziekenhuis: “De ervaring die we op dit domein gedurende de voorbije jaren hebben opgebouwd, wordt heel relevant. In zijn beleidsnota rond de toekomstige ziekenhuishervorming verwijst Minister Vandenbroucke immers naar de structurele uitrol van thuishospitalisatie voor bepaalde intraveneuze therapieën. Het overleg over een financierings- en organisatiemodel terzake voor chemotherapie en antibioticabehandelingen zit in de laatste fase. In het OLV Ziekenhuis staan we er alvast voor klaar!