Dr Piet Vercauter en Minister Frank Vandenbroucke 4 nov 2020

Dokter Piet Vercauter, dienst Longziekten van het OLV Ziekenhuis: Er zijn 3 groepen patiënten die in het telemonitoringproject kunnen geïncludeerd worden. De eerste groep (prehospitalisatie) zijn de covid-19-patiënten die thuis verblijven maar die bv. owv krappe zuurstofsaturaties toch best een aantal dagen thuis gemonitord worden. De tweede groep zijn patiënten die zich met covidsymptomen aanmelden op de spoedgevallendienst en na aanvullende onderzoeken door de spoedarts wel veilig naar huis kunnen maar veiligheidshalve best onder monitoring van klinische parameters. De derde groep (posthospitalisatie) zijn de patiënten die in het ziekenhuis liggen en een aantal dagen vroeger dan gepland ontslagen kunnen worden naar huis met opvolging van klinische parameters. Dat vervroegd ontslag onder monitoring is voor de patiënt aangenamer omdat op de covidafdelingen geen bezoek mogelijk is door de strenge preventiemaatregelen. Op die manier kunnen covid-19-patiënten door de professionele zorgopvolging op afstand langer op een veilige manier thuis in hun vertrouwde omgeving blijven of vroeger vanuit het ziekenhuis naar huis gaan. Hierdoor kunnen spoeddiensten ontlast worden en kan ook meer capaciteit in de ziekenhuizen behouden blijven voor covid- én non-covidzorg.

Lynn Parthoens, verpleegkundig specialist dienst Longziekten van het OLV Ziekenhuis:Artsen kunnen patiënten aanmelden voor dit telemonitoring zorgtraject via de zorgcentrale Z-plus. De verpleegkundigen van de zorgcentrale informeren de aangemelde patiënt en een thuisverpleegkundige komt bij de patiënt thuis met de telemonitoringbox. Deze bevat meetapparatuur waarmee de patiënt zelf bepaalde parameters zoals zuurstofsaturatie, hartslag en temperatuur kan meten. Indien nodig kunnen de thuisverpleegkundigen van Mederi en/of i-mens dagelijks bij de patiënt thuis komen. De gegevens worden automatisch opgeladen in een beveiligd dataplatform RemeCare. De mensen van de zorgcentrale Z-plus volgen de patiënten nauwkeurig 24 uur op 24 op vanop afstand, samen met de overige zorgpartners.”

Dokter Elke Hardeman, dienst Longziekten van het OLV ziekenhuis: "Het dataplatform RemeCare, ontwikkeld door Remedus, geeft de patiënt en alle zorgverstrekkers van het multidisciplinair team de toegang tot de relevante gezondheidsgegevens en informatie. Via de app van RemeCare heeft de patiënt een veilige toegang tot het zorgpaddagboekje dat hem/haar gidst doorheen de dagelijks geplande metingen van vitale parameters en symptoomregistraties. Naast de patiënt kunnen ook alle betrokken zorgverstrekkers hun observaties en medicatietoedieningen registreren in RemeCare. De verantwoordelijke zorgverstrekker wordt op het juiste moment op de hoogte gebracht van eventuele veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt en kan dan met een (tele)consultatie het medisch beleid aanpassen indien nodig. Er zijn ook alarmsignalen ingebouwd in geval dringende actie van een zorgverlener vereist is. Via het medisch dashboard kan de zorgverstrekker in één oogopslag een goed beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt krijgen. Heel belangrijk voor ons is dat dit platform gekoppeld is aan het KWS waardoor de geregistreerde data van de patiënt onmiddellijk zichtbaar zijn in het KWS ".

Dokter Marc Amant, voorzitter Huisartsenkring Aalst: “COVID-19 was en is een echte gamechanger in de zin dat bepaalde tendensen (telegeneeskunde/-zorg, interdisciplinair overleg, …) versneld ingang vonden en algemene praktijk werden. De ban op elektronische communicatie is (waarschijnlijk) definitief doorbroken. Daarnaast is een zorgtraject altijd een goede gelegenheid om goede, concrete afspraken te maken tussen de verschillende disciplines op de werkvloer. Dit project komt daarin tegemoet aan de nood tot het efficiënter maken van de zorg. De winst zit daarbij vooral in het beter gebruik van de middelen, de patiënt staat meer centraal en wordt meer zelfredzaam. Dit allemaal zonder in te boeten aan kwaliteit van zorg. Dat de huisarts zich in het opnemen van de centrale rol in de eerstelijnszorg gesteund weet door enerzijds een aantal ogen, oren en handen aan het bed van de patiënt, anderzijds door de ruggensteun van de specialisten in de tweede lijn, kan ons als huisartsen alleen maar gelukkig stemmen.”

Dokter Piet Vercauter: “We hopen natuurlijk dat we door de uitrol van het vaccinatieprogramma een derde covid-19-golf kunnen vermijden en dat het aantal covid-19-opnames de komende maanden beperkt zal blijven. Maar met dit programma willen we klaar zijn om in geval van een derde golf het aantal covidafdelingen in de ziekenhuizen te beperken en zo de reguliere zorg aan niet-covid-patiënten zo veel mogelijk te vrijwaren. Anderzijds is deze multidisciplinaire, transmurale samenwerking ook het zorgmodel van de toekomst waar ook de overheid hard op inzet. Dit project kan dan ook een katalysator zijn om de uitrol van andere transmurale zorgprogramma’s in de cardiologie, nefrologie, endocrinologie, pneumologie, oncologie… te versnellen”.

Bekijk ook de reportage van TVOost.

Foto onderschrift

Het idee voor telemonitoring van covid-19-patiënten kwam ook al ter sprake tijdens het bezoek van de Koning en de Koningin aan het OLV Ziekenhuis in Aalst op 3 november 2020. Bij die gelegenheid kon dokter Piet Vercauter het concept nader toelichten aan Minister Vandenbroucke, die eveneens deelnam aan het bezoek.

Download hier het oorspronkelijke persbericht

Persbericht telefmonitoring van covid-19-patiënten - mederi, i-mens, remedus, HAKAalst, ASZ en OLV

Infobrochure voor patiënten covid-19-telemonitoring Aalst

Zorgpad covid-19-telemonitoring OLV Aalst