Kwaliteitsprojecten

Inhoudstafel

Wij streven naar Top in Zorg. Daarom meten we onze kwaliteit. Op basis van deze meetresultaten worden verbeteracties opgezet die vertaald worden in kwaliteitsprojecten. Deze projecten kunnen zowel ziekenhuisbreed als lokaal uitgewerkt worden.

Interne audits

Elke maand organiseren we een interne audit rond een patiëntveiligheidsthema zoals patiëntidentificatie, valpreventie, effectieve communicatie, …

Door het uitvoeren van deze audits willen we sensibiliseren en proactief ondersteuning aanbieden rond specifieke thema’s. De resultaten van de audits worden zowel via een tweemaandelijkse kwaliteitskrant gecommuniceerd aan alle medewerkers van het ziekenhuis als via de interne website van het ziekenhuis.

pdca

Onze methodologie

Om kwaliteitsprojecten tot een goed einde te kunnen brengen, werken we volgens de PDCA-cirkel (kwaliteitscirkel van Deming).

Op alle afdelingen worden verbeterborden gebruikt waarop verbeterprojecten volgens de A3- methodiek/PDCA-cyclus worden uitgewerkt. Door het gebruik van verbeterborden worden alle medewerkers van de afdeling of dienst actief betrokken bij het verbeterproject.

verbeterbord

De PDCA-cirkel bestaat uit 4 fasen die doorlopen moeten worden om een kwaliteitsproject succesvol te kunnen afwerken

Plan In de planfase staat de verbetering centraal. De resultaten moeten duidelijk geformuleerd worden.

Do In de do-fase worden de geplande verbeteringen - het plan - uitgevoerd en gerealiseerd. Tijdens de uitvoering kunnen tussentijdse metingen gebeuren. Belangrijk is om aandacht te geven aan informatie, communicatie en opleiding van de betrokkenen.

Check In deze controlefase worden het plan en de uitvoering beoordeeld, de bereikte resultaten vergeleken met de doelstellingen.

Act In de act-fase worden het plan en de uitvoering ervan bijgestuurd of worden de veranderingen geborgd. Indien uit de testperiode blijkt dat de geplande actie effectief een verbetering van de bestaande situatie aantoont, dan wordt deze actie vertaald in een procedure. Er wordt gezorgd voor een communicatie aan alle betrokkenen.

Concrete voorbeelden

  • Week van de handhygiëne: jaarlijkse sensibilisatie van de ziekenhuismedewerkers voor de toepassing van een correcte handhygiëne. Voor meer info: contacteer het team voor ziekenhuishygiëne via webmaster@olvz-aalst.be of 053/724111
  • Patiëntidentificatie: sensibilisatie via poster en nieuwsbrief voor een correcte toepassing van de procedure.
  • Valstop – week van de valpreventie
  • Extra toezicht op Time-out procedure in het operatiekwartier
  • Chirurgisch traject: optimalisatie van het traject van een patiënt die zich aanbiedt voor een ingreep

Voor meer specifieke informatie over onze verbeteracties kunt u terecht bij onze dienst kwaliteit via processen.kwaliteit@olvz-aalst.be