Dr. Isabelle Depoot - Zorgpad Oncogeriatrie

Postervoorstelling MLA-cursus 2021-2022

De opleiding MLA (Management & Leadership voor Artsen) vertrekt vanuit een geïntegreerde visie op zorg en verzorging. De organiserende instellingen zijn KULeuven, UZ Leuven, UGent en UZ Gent. Zij opteren voor een mix van residentiële cursussen, studiedagen, seminaries en opleidingen. Via een zesdaagse opleiding stellen de docenten hun unieke ervaring en expertise op diverse terreinen ter beschikking aan artsen die interesse hebben in een leidinggevende en coachende positie. Doormiddel van een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt de arts-manager van de toekomst stap voor stap geïntroduceerd in de finesses van ziekenhuismanagement, leiderschap en kwaliteit & veiligheid. De ledenlijst van de programmacommissie bevat klinkende namen (zie https://zorgbeleid.be ).  

Wat was de aanleiding om de MLA-opleiding te volgen?

Dokter Depoot: “In de loop van 2022 werd ik aangesteld als diensthoofd Geriatrie in het OLV Ziekenhuis, in opvolging van dokter Patty Souffriau die de pensioenleeftijd heeft bereikt, maar ons gelukkig nog als senior arts bijstaat. Dat betekent dat ik naast mijn medische taak ook insta voor de organisatie van onze dienst, en het leek me nuttig om me hiervoor optimaal voor te bereiden.”

Hoe kwam u bij het onderwerp van uw eindverhandeling uit?

Dokter Depoot: “De sterkte van de MLA-opleiding bestaat er volgens mij uit dat we worden aangezet om theoretische kennis ook meteen te vertalen naar onze eigen werkomgeving. Zo wordt de opleiding meteen heel relevant. Logischerwijze opteerde ik als eindwerk voor een thema binnen mijn eigen discipline, geriatrie. De voorbije jaren is het aantal oncologische patiënten met een geriatrisch profiel stelselmatig toegenomen. Uit literatuurgegevens weten we dat deze patiënten gebaat zijn met een holistische aanpak waarbij voor de opstart van de oncologische therapie een individueel bilan van functioneren wordt opgesteld.  

Hoe identificeert u de patiënten die in aanmerking komen voor dit zorgpad?

Dokter Depoot: “Bij patiënten ouder dan 70 jaar wordt op de raadpleging oncologie een G8-vragenlijst afgenomen door de sociaal verpleegkundige, of een ander lid van het oncologisch psychosociaal team (OPST team).  De G8-vragenlijst is een screeningsinstrument dat patiënten met een geriatrisch risicoprofiel opspoort.

Patiënten die positief scoren, worden verwezen naar het geriatrisch dagziekenhuis voor een uitgebreider comprehensive geriatric assessment (CGA).

Dat CGA  is een multidisciplinair onderzoek dat de multipele problemen (lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal) van een oudere zorgvrager opspoort, beschrijft en verklaart, en de capaciteiten en de zorgbehoeften van de persoon onderzoekt. Het doel is te komen tot een gecoördineerd en integraal zorgplan voor het individu.

Op basis van de resultaten van het assessment  formuleert de geriater  een advies. Alle resultaten worden besproken - en spelen een rol in de keuze van een oncologische therapie - op het multidisciplinair oncologisch consult (MOC).”

Multidisciplinair… welke specialismen zijn erbij betrokken?

Dokter Depoot: “In de opstartfase  gaat het om de dienst medische oncologie met de medisch oncologen, de sociaal assistenten en psychologen van het oncologisch support team, de dienst geriatrie met de geriaters, de hoofdverpleegkundige van het dagziekenhuis geriatrie, en diverse paramedici. Daarnaast spelen ook  collega’s van de computerdienst (IT) en medewerkers van de beleidsinformatiecel (BIC) een rol. De coördinatie van dit zorgpad gebeurt door een medewerker van de dienst Processen en Kwaliteit. Alle betrokken partijen komen maandelijks samen om de verdere uitbouw en ontwikkeling van dit zorgpad te bespreken.”

Vanwaar deze aanpak?

Dokter Depoot: “Op deze manier streven de betrokken diensten naar een meer patiëntgericht oncologisch beleid. Het doel is om daarbij zowel over-  als onderbehandeling van de patiënt te vermijden. We streven er ook naar om vroegtijdig cognitieve, sociale en medische problemen te detecteren en zo de therapietrouw van de patiënt te verhogen en de kans op uitval tijdens een behandeling te verkleinen.”

En levert dat ook meetbare resultaten op?

Dokter Depoot: “Jazeker. We hebben trouwens specifieke indicatoren gedefinieerd om de doeltreffendheid van het zorgpad te meten. Deze indicatoren worden door de beleidsinformatiecel geautomatiseerd uit de elektronische patiëntendossiers gehaald en verwerkt. Aan de hand van een dashboard (Cliqsense) kunnen we onze resultaten permanent opvolgen.”

Hoever staat u ondertussen met het Zorgpad Oncogeriatrie?

Dokter Depoot: “De uitwerking van dit zorgpad werd gestart  in mei 2021, samen met de dienst oncologie. De opstart kaderde initieel in het behalen van de EUSOMA-accreditering (European Society of Breast Cancer) voor de OLV Borstkliniek. Maar het project zal worden uitgebreid naar alle diensten die patiënten met oncologische aandoeningen behandelen.

In november 2022 werd een infoavond georganiseerd voor de geneeskundige kring met huisartsen, met als doel de huisarts te informeren over het project. De huisarts krijgt ook een verslag van het oncogeriatrisch assessment en kan, zo gewenst, de daaropvolgende MOC bijwonen.