Consultatie

Inhoudstafel

Erelonen en medische kosten worden apart aangerekend

Bij een raadpleging zijn er twee belangrijke elementen:

  1. Het ereloon (ook honorarium genoemd) voor de arts, dat bestaat uit een basishonorarium en mogelijk wordt aangevuld met een ereloonsupplement (zie hieronder)
  2. De kosten voor eventuele aanvullende medische handelingen of technische onderzoeken, die tijdens de raadpleging worden uitgevoerd (zie hieronder).

Het ereloon wordt contant betaald

Op het einde van de consultatie betaalt u het ereloon aan de geraadpleegde arts of aan zijn secretariaatsmedewerker. Sommige artsen of diensten binnen het OLV Ziekenhuis beschikken over een betaalterminal. In andere gevallen zult u gevraagd worden om met contant geld te betalen. (In het OLV Ziekenhuis in Aalst vindt u helaas géén automaat meer om geld af te halen).

Aanvullende medische kosten worden apart gefactureerd door het ziekenhuis

Het gebeurt regelmatig dat de geraadpleegde arts bij de consultatie ook een onderzoek of een medische handeling uitvoert. Daarbij maakt de arts gebruik van instrumenten, apparatuur en/of materialen van het OLV Ziekenhuis. Hiervoor wordt een bedrag aangerekend naast het ereloon van de arts. Dit wordt niét meteen na de raadpleging verrekend: u ontvangt hiervoor later een aparte factuur.

Verbintenistarieven: de basistarieven die vastgelegd zijn in een conventie

De basistarieven voor het ereloon van de arts worden op nationaal niveau overeengekomen met de mutualiteiten.

  • Individuele artsen die zich aansluiten bij deze overeenkomst (of ‘conventie’) verbinden zich ertoe om altijd de overeengekomen tarieven voor hun ereloon voor een consulatie/raadpleging te vragen. Men spreekt dan van ‘geconventioneerde’ artsen en van het ‘verbintenistarief’. In het OLV Ziekenhuis is meer dan de helft van de artsen aangesloten bij deze conventie. De geldende verbintenistarieven zijn terug te vinden op de Riziv-website. Vanaf 2015 is het remgeld op het verbintenistarief vastgesteld op 12 euro (3 euro voor verhoogde tegemoetkoming) voor alle medische specialismen. De vermelde tarieven in de bijlage slaan enkel op een raadpleging; het is mogelijk dat de specialist voor een onderzoek of behandeling ook technische prestaties mag aanrekenen; die staan niet in de tabel.
  • De CM-website biedt een overzicht van de conventietarieven voor tal van zorgverlenerscategorieën.
  • Individuele artsen die beslissen om zich niet bij deze conventie aan te sluiten, kùnnen supplementen op het ereloon aanrekenen bovenop de afgesproken tarieven.

Ook de basistarieven voor de medische handelingen en de onderzoeken worden op nationaal niveau overeengekomen.

Wenst u een arts die tegen verbintenistarief werkt?

In het OLV Ziekenhuis kunt u op verzoek altijd een beroep doen op een arts tegen verbintenistarief.

Het gaat dan ofwel om een geconventioneerde arts, ofwel om een niet-geconventioneerde arts die akkoord gaat om u tegen verbintenistarief te helpen.  De conventiestatus van elke OLV-arts is aangegeven op de bijhorende webpagina. Om de meest recente info te hebben, kunt u dit ook verifiëren op de website van het Riziv . Als u het verbintenistarief wenst, maar toch een beroep wenst te doen op een niet-geconventioneerde arts, dan zult u dit vooraf uitdrukkelijk aan de betrokken arts moeten vragen. De betrokken arts is niet verplicht om op uw vraag in te gaan, en kan u eventueel naar een collega doorverwijzen. U hebt dus een beperkte vrijheid om zelf uw arts te kiezen als u tegen verbintenistarief wenst geholpen te worden.

Raadpleging bij dr. Geelen, cardioloog OLV Ziekenhuis Aalst

Wat betaalt u zelf voor het ereloon?

Als u bent aangesloten bij een ziekenfonds, betaalt dit fonds een groot deel van het ereloon terug. U zult op het eind van de consultatie echter eerst het volledige bedrag betalen. Bij betaling geeft de arts u een ‘getuigschrift’ voor verstrekte hulp’. Bezorg dit aan uw ziekenfonds, dat dan een deel zal terugbetalen.

Meestal betaalt u uiteindelijk enkel het ‘remgeld’: dat is het deel van het ereloon dat het ziekenfonds niet terugbetaalt. Het remgeld is doorgaans veel lager dan het deel dat door het ziekenfonds wordt vergoed. (Eventuele ereloonsupplementen worden niet door het ziekenfonds vergoed, en dient u dus zelf te betalen).

Wat betaalt u zelf voor aanvullende medische handelingen en/of onderzoeken?

Als u bent aangesloten bij een ziekenfonds, betaalt dit fonds een groot deel van de kosten voor aanvullende medische handelingen en/of onderzoeken terug.

U zult hiervoor echter een factuur van het OLV Ziekenhuis ontvangen, die u eerst dient te betalen.

  • Als u een raadpleging/consultatie tegen verbintenistarief had, zal de factuur van het OLV Ziekenhuis enkel het remgeld bevatten. (Het deel dat door de ziekteverzekering wordt vergoed, staat dan niet meer vermeld)
  • Als het een raadpleging/consultatie betreft die niét tegen het verbintenistarief was, dan zal de factuur van het OLV Ziekenhuis het volledige bedrag vermelden. U dient dat volledige bedrag in eerste instantie ook zelf te betalen. Samen met deze factuur sturen we u echter ook een ‘getuigschrift’ voor verstrekte hulp’ op. Bezorg dit aan uw ziekenfonds, dat dan een belangrijk deel zal terugbetalen.

Twee kanttekeningen bij uw eigen bijdrage tot het ereloon en  de aanvullende medische handeligen en/of onderzoeken

  • Mogelijk hebt u ook een hospitalisatieverzekering afgesloten. Sommige verzekeringen vergoeden ook (een deel van) het remgeld. Kijk dit na in uw polis, of vraag informatie aan uw makelaar (of de verantwoordelijke van de personeelsdienst als deze verzekering via uw werkgever werd afgesloten). Doe dit vooraleer u naar het ziekenhuis op consultatie komt. Hou alle ereloonnota's en facturen die betrekking hebben op een raadpleging goed bij. 
  • Als u niet bent aangesloten bij een ziekenfonds, kunt u evenmin een beroep doen op het Belgische sociale zekerheidsstelsel. Breng dan een Europese ziekteverzekeringskaart (vroeger document E111) of een garantiebrief van uw verzekering mee wanneer u op consultatie komt. Meer info aan de inschrijvingsbalie.

Vragen?

Voor vragen in verband met uw factuur kan je  tijdens de kantooruren (werkdagen van 9u tot 17u) contact opnemen met de dienst Facturatie T. 053 72 41 30 of E-mail: facturatie@olvz-aalst.be.
Voor vragen betreffende invorderingen, afbetalingsplannen,... kan je terecht bij An De Mil - T. 053 72 48 10 - F. 053 72 42 03 - E. debiteuren@olvz-aalst.be

 

Omwille van de leesbaarheid wordt de informatie vereenvoudigd weergegeven. Enkel de meest frequente situaties worden geschetst. Voor volledige, sluitende informatie gelieve onze dienst Facturatie te contacteren: T. 053 72 41 30 of E-mail: facturatie@olvz-aalst.beDe informatie op deze pagina is louter bedoeld als indicatie. Bij twijfel of discussie geldt de tekst van het formulier dat de patiënt bij inschrijving ondertekent.

Conventiestatus van de OLV-artsen (periode 2022-2023)