Privacybeleid

Inhoudstafel

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u kan uitoefenen.

Basisprincipes

 • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens.
 • het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Het ziekenhuis is samen met haar artsen verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Het ziekenhuis stelde hiervoor een functionaris gegevensbescherming aan. Indien u vragen heeft over het Privacybeleid of over de wijze waarop het ziekenhuis als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via dpo@olvz-aalst.be.

Als patiënt kan u contact opnemen met het Patiëntenservicepunt via tel: 053/72.41.11 (tijdens kantooruren van 9u-17u) of via email: psp@olvz-aalst.be

OLV Ziekenhuis Aalst werkt ook intensief samen met Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst en vzw Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis (MSSZ) om jou, als patiënt, een beter gezondheids- en welzijnszorgaanbod te kunnen bieden.  
Op 1 januari 2025 zullen beide ziekenhuizen één groot ziekenhuis vormen. Er zijn in een integratieprotocol onderlinge afspraken gemaakt tussen beide ziekenhuizen omtrent bestuur en de verantwoordelijkheden, o.a. inzake persoonsgegevens. Tot de datum van 1/1/2025 treden de ziekenhuizen apart op als Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens van patiënten. 
Echter ontwikkelen zich nu reeds, in aanloop naar deze fusie, samenwerkingen tussen verschillende diensten en artsen van beide ziekenhuizen. Voor meer info omtrent de verwerking van uw  persoonsgegevens in aanloop naar de fusie kan u contact nemen met de Data Protection Officer (DPO): 
- voor het OLV: dpo@olvz-aalst.be.
- voor het A.S.Z.: dpo@asz.be 

Wanneer u vindt dat het ziekenhuis uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kan u steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die het ziekenhuis zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van uw rechten:
Elke patiënt van wie het ziekenhuis gegevens verwerkt heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat u deze gegevens kan inkijken, een kopij ervan kan ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is, zoals de patiëntenrechten. Daarom zal het ziekenhuis bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens dit wettelijk kader het door u gevraagde recht niet kunnen uitoefenen, zoals een vraag tot inzage die verhinderd wordt door wetgeving, dan zullen we dit gemotiveerd laten weten.

Patiëntenzorg

Het ziekenhuis verleent dagelijks aan honderden patiënten gezondheidszorg. Patiëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patiënten biedt, zoals preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen,... Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we in het kader van patiëntenzorg?

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger)
 • Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit
 • Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…)
 • Gegevens over uw gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling)
 • Psychische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Sociale gegevens
 • Evt. gegevens over uw gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening
 • Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het ziekenhuis is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.
De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan u gezondheidszorg te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, met uw wettelijke vertegenwoordiger, …), of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
 • het ziekenhuis heeft een medisch samenwerkingsverband ('nexuz health') met een aantal Vlaamse ziekenhuizen. Omwille van die samenwerking wordt uw patiëntdossier gedeeld met uw zorgverleners in deze ziekenhuizen. Deze aanpak vormt een essentieel onderdeel van onze gedeelde strategie voor veilige en kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacy-regels strikt gewaarborgd en nageleefd. U vindt een actuele lijst van deelnemende partners op http://www.nexuzhealth.be

Wil uw meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook hier eens: https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/patientconsent

Welke rechten heeft u op dit vlak (behoudens wettelijke beperkingen)?

 • Recht op beperking
 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens

 

Patiëntenadministratie

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer identificatie, facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van patiëntenadministratie?

 • Identificatiegegevens
 • Nationaal identificatienummer zoals het Rijksregisternummer
 • Mutualiteits- en verzekeringsgegevens
 • Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten
 • Sociale gegevens
 • Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden
 • Evt. financiële gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door het ziekenhuis. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van uw behandelrelatie met het ziekenhuis, omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met het oog op facturatie te registreren en omdat dit noodzakelijk is voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang (het bewaken van de financiële gezondheid van het ziekenhuis). Gegevens over uw gezondheid worden daarbij bewaard omdat dit noodzakelijk is voor het beheer van de gezondheidsdiensten en een correcte aanrekening van de prestaties.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.
In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat, gerechtsdeurwaarder, incassobureau, schuldbemiddelaar en overheidsinstanties voor de gerechtelijke of minnelijke invordering van de factuur of voor procedures van collectieve schuldenregeling.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op beperking
 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens

 

Patiëntenregistratie

Het ziekenhuis registreert gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden zoals kwaliteitsbeheer.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van patiëntenregistratie?Om het beleid en de zorg binnen het ziekenhuis te kunnen evalueren, verwerken we volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …)
 • Gegevens over uw gezondheid (waaronder medische- en verblijfsgegevens)
 • Psychiatrische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de geleverde zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van het ziekenhuis te evalueren, om op die manier de kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van het ziekenhuis in stand te houden.
Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in uw patiëntendossier naar aanleiding van de zorg die u in het ziekenhuis hebt gekregen (zie patiëntenzorg). Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van zorg in en het beleid van het ziekenhuis te evalueren en indien nodig bij te sturen. Andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht voor het ziekenhuis om deze registratie te verrichten of omdat het noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis (beheer van het ziekenhuis).

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden gedeeld met: sociale zekerheidsinstanties en bevoegde overheidsdiensten. Indien er persoonsgegevens worden gedeeld met anderen, gebeurt dit in de regel op ‘gepseudonimiseerde wijze’, wat betekent dat uw directe identificatiegegevens (zoals uw naam) niet mee worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode. Hierdoor kan diegene die de gegevens ontvangt, deze niet (meteen) aan u linken.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op beperking
 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens

 

Sociale dienstverlening

De sociale dienst van het ziekenhuis begeleidt patiënten, bijvoorbeeld bij het ontslag uit het ziekenhuis (bv. informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum, …) en biedt informatie over financieel-administratieve aangelegenheden (bv. hulp bij aanvragen, attesten of formulieren voor verhoogde tussenkomsten, uitkeringen, enz.). De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning. Om deze diensten mogelijk te maken verwerken we persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van sociale zorg? 

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer / identificatienummer sociale zekerheid
 • Gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie
 • Financiële gegevens
 • Familieleden/vertrouwenspersonen
 • Gegevens over opleiding en beroep
 • Gegevens over uw spreektaal
 • Gerechtelijke gegevens

De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de sociale dienstverlening specifiek aan u als patiënt.

Waarom verzamelen we deze gegevens?De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om u adequate sociale zorg te kunnen verlenen.
De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst) of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan u sociale diensten te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
De sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners, precies om de sociale dienstverlening mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om u adequate sociale zorg te kunnen bieden, worden uw gegevens gedeeld met één van volgende actoren:

 • Externe zorg- en/of hulpverlener(s): bv. huisarts, thuisverpleegkundige, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum,...
 • Mantelzorgers
 • Overheidsdiensten, zoals het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid voor bv. uitkeringen, aanvragen voor verhoogde tussenkomst
 • Mutualiteit
 • Diensten voor levenseinde

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op beperking
 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens

 

Klachtenregistratie

Elke patiënt van het ziekenhuis heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. De ombudsdienst zal de klacht samen met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, bijhouden in een klachtendossier. De ombudsdienst bewaakt de toegang tot het dossier. In bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de juridische dienst van het ziekenhuis.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van klachtenregistratie? 

 • Identificatiegegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Evt. financiële gegevens
 • Evt. gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om uw klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.
De inrichting van onze ombudsdienst is een wettelijke verplichting wat wil zeggen dat ook het bewaren en verzamelen van uw gegevens in het kader van uw klacht onder die wettelijke verplichting valt. u gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis bestaat, omdat de ombudsdienst daartoe wettelijk verplicht is, omdat het noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging) te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan u sociale diensten te kunnen verlenen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van uw klacht, is het mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:
- De betrokken zorgverleners en medewerkers met oog op afhandeling van de klacht
- De hoofdarts van het ziekenhuis
- Een professioneel raadgever van het ziekenhuis (bv. advocaat,…)
- Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend haar raadsarts

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op beperking
 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens

 

Wetenschappelijk onderzoek en klinische studies

Het ziekenhuis neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en klinische studies om de kennis over bepaalde ziektes of behandelingen te verbeteren. We zijn hierbij transparant over welke gegevens we in het kader van onderzoek van u verwerken en passen de regelgeving rond het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek strikt toe.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van wetenschappelijk onderzoek? 

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg;

Waarom verzamelen we deze gegevens?
We verzamelen deze gegevens met het oog op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies, om op die manier nieuwe kennis te vergaren over een ziekte en/of behandeling.
Voor bepaalde onderzoeken gebruiken we enkel de gegevens die reeds beschikbaar zijn naar aanleiding van uw behandeling in het ziekenhuis. Uw gegevens werden in dat geval verzameld wegens patiëntenzorg en worden vervolgens verder gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld klinische studies, hebben we voor de uitvoering van de studie meer informatie nodig dan wat er reeds in uw patiëntendossier beschikbaar is. We verzamelen dan uw gegevens op grond van uw deelname aan de klinische studie, omdat het noodzakelijk is voor de bescherming van uw vitaal belang of op grond van uw toestemming. De verwerking van uw gezondheidsgegevens gebeurt specifiek omdat het noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek of omdat het noodzakelijk is voor het verstrekken van zorg. Voor elke studie afzonderlijk specificeren we in dit geval het doeleinde van de studie in de documenten die aan de (kandidaat-)deelnemers worden bezorgd.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens (kunnen) worden gedeeld met:

 • De arts(en)-onderzoeker en zijn/haar team;
 • De opdrachtgever van de studie (bv. een farmaceutische firma).

De opdrachtgever van de studie ontvangt echter in principe enkel ‘gepseudonimiseerde gegevens’, wat wil zeggen dat de opdrachtgever uw directe identificatiegegevens (zoals uw naam) niet kent: uw identiteit wordt vervangen door een identificatiecode in de studie. De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is u te identificeren. De arts-onderzoeker en zijn team zullen gedurende de volledige klinische studie in principe de enige personen zijn die een verband kunnen leggen tussen de overgedragen gegevens en uw medisch dossier;
-In het kader van een audit en controles is het mogelijk dat de (gecodeerde) medische gegevens worden ingekeken door het ethisch comité van het ziekenhuis, door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van de studie, door een extern auditbureau, door overheidsinstanties, …
Elk wetenschappelijk onderzoek of klinische studie specificeert in de formulieren waarin u uw geïnformeerde toestemming geeft, de wijze waarop de gegevens worden verzameld en met wie ze desgevallend en op welke wijze worden gedeeld. De informatie die in de documenten van een specifieke studie wordt gegeven, primeert steeds op de hierboven vermelde algemene informatie.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens

 

Camerabeveiliging

Het ziekenhuis heeft op bepaalde plaatsen van de campussen/ziekenhuizen beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid op onze campussen te garanderen. Deze camera’s bewaren niet altijd de beelden, maar geven in sommige gevallen enkel het actuele beeld weer.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van camerabeveiliging
De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen van het ziekenhuis, waarbij het mogelijk is dat u als bezoeker/patiënt aan het ziekenhuis ook wordt gefilmd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het ziekenhuis plaatst camera’s met het oog op de bescherming van uw fysieke veiligheid en die van haar medewerkers. Zij verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen het ziekenhuis.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op inzage en een kopie (dit geldt voor camera's zonder opslag van beelden)

Noot: omwille van de privacy van artsen, medewerkers, andere patiënten en bezoekers is het in het OLV Ziekenhuis niet toegestaan om foto's, videobeelden of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande instemming van de betrokkenen.

 

Bezoek aan de website van het ziekenhuis

Het ziekenhuis heeft een website waarop u informatie over de dienstverlening van het ziekenhuis kan vinden.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw bezoek aan de website?
Als u onze website bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens aan de hand van cookies: Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies - Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies - Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het gebruik van cookies maakt mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan het ziekenhuis de website ook beter laten werken, krijgt het ziekenhuis inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

Als u wil weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of als u deze ook wenst te verwijderen, dan kan u hiervoor een instelling in uw browser gebruiken. Via de links hieronder vindt u meer uitleg over hoe u dit moet doen.

OLV Guest Wifi

Bij uw bezoek aan het OLV Ziekenhuis of bij een consultatie of opname in het OLV Ziekenhuis kan u gratis gebruik maken van het Wifi netwerk van OLV Guest Wifi.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw gebruik van OLV Wifi? Wanneer u tijdens uw bezoek aan OLV gebruik maakt van het OLV Wifi netwerk worden volgende gegevens van u verzameld:

 • Naam en emailadres
 • Identificatiegegevens van uw toestel
 • Uw surfgedrag

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw identiteit.

Waarom verzamelen we deze gegevens over u?
OLV verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons netwerk.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld? 
Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Wat zijn uw rechten? 
We koppelen de verzamelde gegevens niet aan uw identiteit. We kunnen dus geen rechten toepassen, tenzij u sluitend kan en wil aantonen welke van de verzamelde gegevens van u afkomstig zijn.

 

Uw rechten op het vlak van privacy

Recht op beperking. Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.

Recht op inzage en een kopie. U hebt het recht om in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen, en waarom we dit doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.

Recht op aanpassing van gegevens. Wanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn, hebt u het recht om ons dit te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bijvoorbeeld: administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan.

Gezondheidsgegevens delen - Gegevensdeling

In de tekst hierboven wordt voor elke toepassing (patiëntenzorg en - registratie, wetenschappelijk onderzoek,...) aangegeven of uw gegevens worden gedeeld. In het merendeel van deze gevallen zullen uw gegevens automatisch worden gedeeld, na ondertekening van uw instemmingsverklaring (bij het opnameformulier). Graag geven we hieronder enige toelichting bij het automatisch delen van gegevens en bij de gevallen waarin je dit zelf kunt bepalen.

Wanneer worden gegevens automatisch gedeeld?

Het OLV Ziekenhuis heeft samen met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen een samenwerkingsverband met nexuzhealth in kader van het elektronisch patiëntendossier. Jouw medisch dossier wordt tussen deze ziekenhuizen automatisch gedeeld, wat de zorgcontinuïteit verbetert. Daarbij hanteren we wel een strenge toegangscontrole. Enkel zorgverleners die direct betrokken zijn bij jouw zorg zien jouw gegevens. Wat ze zien, hangt af van hun functie. Elke medewerker is daarbij gebonden aan het beroepsgeheim.

Wanneer geef je zelf toestemming om te delen?

Voor zorgverleners die niet werkzaam zijn binnen het nexuzhealth samenwerkingsverband bepaal je zelf of ze je gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar mogen delen, nu en in de toekomst.

Voordelen
 • Je zorgverstrekkers zijn beter op de hoogte van je medische voorgeschiedenis.
 • Ze kunnen je beter en sneller behandelen.
 • Ze kunnen voorkomen dat je onnodige onderzoeken ondergaat.
Praktisch
 • Geef je toestemming via het formulier 'Geïnformeerde toestemming' dat je ontvangt bij opname of via www.patientconsent.be.
 • Je kan je toestemming op elk ogenblik intrekken, bepaalde zorgverleners toegang weigeren of vragen bepaalde informatie niet te delen. 
 • Je medische gegevens zijn enkel beschikbaar voor de zorgverleners waarmee je een zorg- of therapeutische relatie hebt en die op het moment van je ziekenhuiscontact de kwaliteit en continuïteit van de zorg moeten kunnen garanderen.