Palliatieve zorg binnen het Oncologisch Support Team

Het Oncologisch Support Team begeleidt de patiënt met kanker en zijn omgeving doorheen het hele traject van de behandeling.

Wanneer er geen kans meer is op genezing, spreekt men over palliatieve zorg. Er zijn dan nog behandelingsmogelijkheden, maar deze zijn vooral gericht op het verlenen van comfort. Hierin spelen een goede pijn- en symptoomcontrole een belangrijke rol, alsook aandacht voor psychologische, sociale en spirituele aspecten. Het doel van deze palliatieve zorg is niet het leven te verlengen noch te verkorten, maar wel om de best mogelijke levenskwaliteit te bieden voor u als patiënt en voor uw omgeving.

Palliatieve zorg kan zowel thuis, in woonzorgcentra als in het ziekenhuis.

Binnen het Oncologisch Support Team kiezen we er voor om onze patiënten ook tijdens een palliatieve fase in het ziekenhuis verder te begeleiden en niet door te verwijzen naar nieuw team. Daarvoor is een goed overleg belangrijk met het Palliatief Support Team in ons ziekenhuis (voor advies inzake pijn- en symptoomcontrole). Ook met de huisarts, thuisverpleegkundigen, palliatieve thuiszorg, woonzorgcentra en palliatieve eenheden wordt er samengewerkt om de zorg zo goed mogelijk te laten doorlopen.

Om u wegwijs te maken in het bestaande zorgaanbod kan u onderstaande brochure ‘Palliatieve zorgmogelijkheden’ raadplegen. Ook wanneer u het levenseinde bespreekbaar wil maken, willen we hierover met u en uw familie in dialoog gaan. Met de brochure ‘Het levenseinde bespreekbaar maken’ willen we u informeren over levenseindebeslissingen en voorafgaande zorgplanning, zoals palliatieve sedatie, wilsverklaringen, euthanasie, …