Waarvoor kan je bij de ombudsdienst terecht?

Inhoudstafel
klacht ombuds

Klachten

Een klacht is een niet-anonieme uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces of de zorgomkadering van patiënten in het ziekenhuis.

Het werkterrein van de ombudsdienst in het OLV Ziekenhuis beperkt zich niet louter tot klachten die zich situeren binnen het toepassingsgebied van de wet op de patiëntenrechten. De ombudsdienst kan ook ‘iedere niet-anonieme uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces of de zorgomkadering van patiënten in het ziekenhuis’ behandelen, conform het huishoudelijk reglement.

Hoe verloopt de klachtenprocedure?

  • Je ontvangt een mondelinge of schriftelijke ontvangstbevestiging van je melding.
  • De ombudspersoon beluistert je klacht (melding), bemiddelt tussen de betrokken partijen en poogt de communicatie tussen de beide partijen te herstellen. 
  • De ombudspersoon ondersteunt de partijen bij het zoeken naar een oplossing. Zonder voor de melder of voor de zorgverlener/medewerker partij te kiezen, neemt de ombudspersoon tijdens de volledige procedure een strikte meerzijdige partijdigheid in acht.
  • Als er geen oplossing wordt bereikt, zal je geïnformeerd worden over mogelijke verdere stappen. 
  • De meldingen worden behandeld binnen een redelijke termijn.
vragen ombuds

Vragen

Richt je tot de ombudsdienst wanneer je vragen hebt over:

  • De rechten van de patiënt.
  • De werking en organisatie van de ombudsdienst en het verloop van de klachtenprocedure.
  • Procedures rond inzage of afschrift van een patiëntendossier, aanvraag vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger, uitsluiting van zorgverleners,…
suggesties

Aanmoedigingen en suggesties tot verbetering

We staan ook paraat om door te geven aan de medewerkers wat wel allemaal goed gaat. Dit kan de nodige energie geven! En natuurlijk staan we open voor suggesties allerhande inzake de kwaliteitsbeleving van het ziekenhuis.