Waar staan we voor?

Inhoudstafel
Visie en waarden - toegepast in Nefrologie OLV Ziekenhuis Aalst Asse Ninove - profiel -

Onze missie (waartoe bestaan we?)

Voor iedereen die curatieve en preventieve gezondheidszorg nodig heeft, is het OLV Ziekenhuis het preferentieel ziekenhuis omdat het:

 • Topgeneeskunde en -verzorging aanbiedt in combinatie met uitstekende ondersteunende en service gerichte diensten.
 • Met research en innovatie de grenzen verlegt binnen de geneeskunde en gerelateerde activiteiten
 • Naast de fysieke gezondheid het welzijn van de patiënt in al zijn aspecten en in elke levensfase behartigt.

Visie (waar willen we naartoe?)

Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale uitstraling in specifieke zorggebieden

Onze waarden

 • AuthenticiteitVanuit onze christelijke oorsprong oprecht en met volle inzet zorg dragen voor elke zieke medemens. We blijven trouw aan deze opdracht ondanks de vele organisatorische en maatschappelijke veranderingen. Het is een constante van onze identiteit
 • Integriteit. Integriteit is een fundamentele persoonlijke karaktereigenschap van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt en heeft geen verborgen agenda. Zijn handelen wordt gedragen door algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.
 • ProfessionalismeElke medewerker is bekwaam om zijn opdracht kwaliteitsvol en volgens de laatste stand van zaken in de wetenschap  uit te voeren. Iedereen onderhoudt zijn of haar kennis en kunde en zet die in het belang van de patiënt en de organisatie in. Constructieve samenwerking verhoogt kwaliteit en effectiviteit van ieders inzet.
 • Verantwoordelijkheid.  Als medewerker zijn we aanspreekbaar op ons beroepsmatig handelen en op de gevolgen daarvan op collega’s. Het OLV verwacht dat we deze handelingen steeds met de grootste zorg en toewijding uitvoeren.
 • Respect. We houden rekening met en waarderen de kwaliteiten, prestaties en vaardigheden van onze collega’s. Ongeacht de achtergrond van de patiënt stellen we ons open en toegankelijk op en plaatsen we zijn zorgvraag centraal.

Onze gedragsnormen

Maak het verschil in de zorg door uw professionalisme; toon dus altijd respect; wees integer en werk samen om dit te bereiken.

Strategie (hoe pakken we dat aan?)

 • OLV en de patiënt, samen voor de beste zorg. Peilen naar de noden van de patiënt. Streven naar een persoonlijke en warme benadering. Professionele en toegankelijke communicatie. Klantgerichte processen.  Patiënten (en patiëntenverenigingen) actief betrekken. Toegang tot het eigen medisch dossier via mynexuzhealth.
 • Eigenheid en samenwerking. Vertrekken vanuit de eigen sterkten en expertisdomeinen, met hoge aandacht voor wetenschap en innovatie, kwaliteit en patiëntveiligheid. Streven naar nauwe samenwerking met het A.S.Z.. Samenwerking in het locoregionale ziekenhuisnetwerk Curoz (met A.S.Z., UZ Brussel en AZ Sint-Maria Halle). Afstemming en integratie met de eerste lijn.
 • Een aantrekkelijke werkgever. Streven naar een marktconform remuneratiebeleid en naar een volledige invulling van het personeelskader, door in te zetten op 'haalbaar werk', een goede work/life-balans, kansen voor opleiding en ontwikkeling, een goede samenwerking met onderwijsinstellingen. Een gelijkaardige aanpak wordt ook voor onze artsen gevolgd.
 • Goede bedrijfsvoering. Efficiënte en effectieve processen, een goede aansturing voor projecten, duurzame vernieuwing van onze infrastructuur.
 • Continuïteit. Financiële continuïteit verzekeren door een goede solvabiliteit te bewaken en een positief nettoresultaat na te streven. Operationele continuïteit door goede planning voor medewerkers, ICT, infrastructuur en voorbereid zijn op crisissen.
 • Leiderschap en sturing. Stabiliteit en toekomstvisie. Evaluatie en sturing op basis van Key Performance Indicators. Zowel op het niveau van het ziekenhuis als van de medische diensten en afdelingen.