Zorginspectie, kwaliteitslabels en accreditaties

Inhoudstafel

Zorginspectie

Het OLV Ziekenhuis wordt op regelmatige basis ook geïnspecteerd door de Zorginspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse overheid). De volgende inspectieverslagen over het OLV Ziekenhuis zijn beschikbaar via de website van de Zorginspectie:

FlaQuM

Na 2 geslaagde JCI accreditatiecycli hebben we er als ziekenhuis voor gekozen om ons kwaliteitssysteem vanaf 2022 verder uit te bouwen met behulp van het nieuwe Vlaamse model voor zorgorganisaties: Flanders Quality Model (FlaQuM).

FlaQuM is een kwaliteitsmodel voor zorgorganisaties dat ontwikkeld werd door het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van KU Leuven. Het is zo opgebouwd dat het zorgorganisaties toelaat om hun eigen kwaliteitsbeheersysteem verder uit te werken, op basis van hun kwaliteitsvisie, en in samenspraak met alle betrokkenen binnen en buiten het ziekenhuis. Dit laatste doen we door ook patiënten, huisartsen en andere zorgverleners uit de eerstelijn te betrekken bij onze kwaliteitswerking

Waar kwaliteit lang zeer technisch werd benaderd, legt dit model eveneens de nadruk op het menselijke aspect van zorg. Zorgen voor mensen, patiënten, hun naasten, en onze medewerkers, behoort tot onze kerntaak. Dit wordt weerspiegeld in de waarden en normen en die we als ziekenhuis uitdragen.

Bovendien willen we de verschillende bouwstenen van dit model aanwenden om ons kwaliteitsbeleid rond datagedreven werken, professioneel eigenaarschap en leiderschap, verder vorm te geven.

Op deze manier bouwen we verder aan het OLV ziekenhuis van morgen.

Eusoma-certificatie

De OLV Borstkliniek is één van de zeven borstklinieken in België dat is gecertificeerd door Eusoma, de European Society of Breast Cancer Specialists. In 2021 werd een nieuwe audit uitgevoerd, waarop de OLV Borstkliniek ook deze keer met succes slaagde.

De OLV Borstkliniek werd in 2015 voor de eerste keer door Eusoma gecertificeerd als Certified Breast Center van Eusoma. Deze gezaghebbende vereniging van Europese borstkankerspecialisten ziet erop toe dat gecertificeerde centra steeds de 'gouden standaarden' voor behandeling en zorg van borstkankerpatiënten toepassen. Na een eerste certificatie dient het centrum elke drie jaar een hernieuwingsaudit te doorlopen. Voor de OLV Borstkliniek betrof het in 2021 de tweede hernieuwingsaudit, die met glans werd doorstaan. Het nieuwe certificaat gaat in op 11 juni 2021 en blijft geldig tot 10 juni 2024, wanneer de volgende audit staat geprogrammeerd.

Eusoma werd in 1986 opgericht met als doel om de wijd uiteenlopende praktijken voor diagnose en behandeling van borstkanker te harmoniseren met als finaal oogmerk om die te optimaliseren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring (evidence-based) legt Eusoma de 'Gouden Standaarden' vast en stelt deze bij elke nieuwe evolutie of nieuw inzicht bij. Via het accreditatieproces wordt voor elke centrum getoetst of deze gouden standaarden worden toegepast. Meer over de certificatievereisten.

BELAC-accreditatie

Sinds 11/9/2008 beschikken het laboratorium Klinisch Biologie en de dienst Pathologische ontleedkunde van het OLV Ziekenhuis over een accreditatie (350-MED) conform de internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratorium ISO 15189-2012.

De accreditatie wordt uitgereikt door BELAC, de Belgisch Accreditatie-instelling, die zich situeert onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie. Op regelmatige tijdstippen worden in het laboratorium audits uitgevoerd door BELAC.

Een overzicht van de analyses waarvoor het laboratorium geaccrediteerd is vindt u op de BELAC-website.

FANC

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.

Voor dit doeleinde werden klinisch georiënteerde audits ontwikkeld vanuit het IAEA (Internationaal Atoomenergieagentschap) om de kwaliteit te evalueren op de verschillende medische diensten die gebruik maken van medische straling of radioactieve producten:

De dienst Medische beeldvorming hanteert de B-QUAADRIL richtlijnen voor het beoordelen van hun activiteiten. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de internationale QUAADRIL (Quality Assurance Audit for Diagnostic Improvement and Learning) standaarden. Vanaf 1 september 2019 zijn deze klinische audits officieel verplicht, en dit minstens om de twee jaar. Er zijn verschillende fasen voorzien, gaande van een zelfevaluatie (d.w.z. georganiseerd door de afdeling radiologie zelf), over een interne audit (d.w.z. georganiseerd binnen het ziekenhuis) tot een externe audit (d.w.z. georganiseerd buiten de organisatie). In 2022 zal de eerste externe audit doorgaan.

De kwaliteit op de dienst Radiotherapie-oncologie wordt opgevolgd m.b.v. de B-QUATRO auditmethodologie, de Belgische uitwerking van het internationale QUATRO (Quality Assurance Team for Radiation Oncology). Periodiek vindt een externe audit plaats door een multidisciplinair team, bestaande uit een radiotherapeut-oncoloog, medisch fysicus, radiotherapeut en kwaliteitsmanager. Sinds 2010 worden op deze manier jaarlijks 5 radiotherapiecentra in België geauditeerd. De vorige audit vond plaats begin 2022.

De dienst Nucleaire geneeskunde startte in juli 2011 met het uitvoeren van jaarlijkse zelfevaluaties en interne klinische audits op basis van het B-QUANUM. Net zoals bovenstaande richtlijnen is B-QUANUM eveneens de voor België aangepast versie van het internationale QUANUM (Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices). Deze audits werden verplicht vanaf 1 september 2019. In de toekomst zal de methodiek worden uitgebreid met externe audits.