Patiëntveiligheid en patiëntenparticipatie

Inhoudstafel

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid wordt in het OLV Ziekenhuis beschouwd als een essentieel onderdeel van kwaliteitsvolle zorgverlening. Bij alle (zorg)processen moeten we aandacht hebben voor de veiligheid van de patiënt. Het OLV Ziekenhuis ziet het als een prioriteit om erover te waken dat elke patiënt op elk moment veilige zorg in een veilige omgeving krijgt toegediend, afgestemd op de individuele noden en behoeften van de patiënt.

Frank Staelens, directeur Processen & Kwaliteit
Elke patiënt of bezoeker kan zelf een bijdrage leveren aan de voortdurende verbetering van onze zorgkwaliteit. Suggesties, maar ook klachten, kunnen gemeld worden bij onze manager Patiëntenrelaties of bij onze Ombudsdienst. Elke melding wordt ernstig genomen. Elke melding is immers een kans voor het OLV Ziekenhuis om nog beter te worden.

Onze zorgprocessen zijn zodanig opgebouwd dat we streven naar een zo laag mogelijk aantal (bijna-) incidenten, maar een behandeling of een verblijf in het ziekenhuis is niet altijd zonder risico. Er kunnen bijwerkingen, complicaties of andere ongewenste gebeurtenissen optreden. Elke arts en elke medewerker wordt daarom aangemoedigd om een (bijna-)incident te rapporteren in ons intern meldsysteem. Op die manier kan de werking verbeterd worden en gelijkaardige incidenten in de toekomst vermeden worden. De meldingen worden door de medewerkers van kwaliteit in overleg met de betrokken partijen besproken, opgevolgd en afgehandeld. Gelijkaardige incidenten worden besproken op de Centrale Meldcommissie zodat hieraan ziekenhuisbrede verbeteracties kunnen gekoppeld worden. Op overlegmomenten met het patiëntenplatform worden deze meldingen eveneens besproken.

Denkt u als patiënt of bezoeker betrokken te zijn bij een (bijna-)incident, meld dit dan zeker aan je zorgverstrekker. Op die manier kunt u bijdragen aan ons streven naar een steeds veiligere zorg!
Frank Staelens, directeur Processen & Kwaliteit

Wat u als patiënt zelf kunt doen

In ons streven naar steeds veiligere zorgprocessen, willen we u als patiënt vragen om onze partner te worden zodat we samen kunnen werken aan veilige zorg!

Om u te informeren over wat u zelf kunt doen, hebben we een patiëntveiligheidskaart ontworpen. Hierin vindt u tips en informatie hoe u als patiënt kunt bijdragen aan deze veilige zorg.

Patiëntveiligheidskaart 

Op deze kaart staan alle praktische zaken die u als patiënt zèlf kunt doen om bij te dragen tot een optimale patiëntveiligheid. U kan deze kaart onderaan deze webpagina downloaden.

Tevredenheidsenquêtes

Om een zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis vragen we u als patiënt om een tevredenheidsenquête in te vullen. 2 maal per jaar nemen we deel aan de Vlaamse PatiëntenPeiling (VPP), georganiseerd door het Vlaams PatiëntenPlatform. De overige periode sturen we zelf een tevredenheidsbevraging uit.  Om gerichte verbeteracties te kunnen opzetten, willen we u aanmoedigen om uw ervaringen te delen door de bevraging in te vullen. Alleen op die manier kunnen we steeds verder bijleren en blijven verbeteren. Uw mening is goud waard!

Op zorgkwaliteit.be kunt u onze resultaten op onze tevredenheidsbevraging van VPP bekijken.

Patiëntenparticipatie

In het OLV Ziekenhuis hechten we veel belang aan de betrokkenheid van de patiënt in zijn / haar zorgproces. Om patiënten op een gestructureerde manier te betrekken in ons beleid, werd het OLV patiëntenplatform opgericht. 

Verbeteracties

Vanuit de meldingen uit ons intern meldsysteem, door de suggesties van patiënten en door kwaliteitsmetingen kunnen we gericht verbeteracties opzetten. Deze verbeteracties resulteren in kwaliteitsprojecten.

 

Brochure Patiëntveiligheidskaart

Kaart patiëntveiligheid OLV 2023